Az olvasással és a diszlexiával foglalkozó kutatások bizonyítják, hogy az olvasási nehézség egyik alapvető oka a fonológiai tudatosság alacsony szintje.

Mit jelent a fonológiai tudatosság?

Fonológiai tudatosság (a metanyelvi tudatosság része) alatt a szavak alkotóelemekre – szótagokra, hangokra – való bontásának a képességét értjük (ebben az esetben a még csak a beszélt nyelvről van szó, nem az írásról / olvasásról). Azoknál a gyermekeknél, akiknek a fonológiai tudatossága gyengén funkcionál, nem tudják a szavakat elemekre bontani és azokat kezelni. Abban az esetben, ha a gyermek fonológiai tudatossága alulműködik (óvodás vagy iskolás gyermeknél egyaránt), akkor nehezen fogja megérteni, hogy mi a kapcsolat a hangok és a betűk között, ezáltal valószínűleg már az olvasás és írás alapjainak az elsajátítása is nehézséget jelent majd számára. A tanulás alapjait pedig a jó olvasási képesség fogja biztosítani az iskolában.

Mit jelent a fonológiai diszlexia?

A fonológiai diszlexia a fejlődési diszlexia egy fajtája. Fennállásakor a zavar forrása olvasásnál a betűk hangokhoz rendelése: jól olvassák az ismert szavakat, mert a szavak egészleges felismerésére támaszkodnak, de az ismeretlen-, és az ún. álszavakat, amelyek hiányoznak olvasási lexikonjukból, többnyire képtelenek elolvasni.

Milyen esetekben javasolt a fonológiai tudatosság vizsgálata? Vészjelek:

– az egyik vagy mindkét szülőnél és/vagy testvér(ek)nél feltárt fejlődési diszlexia, diszgráfia áll fenn;
– az első 1,5-2 évben gyakori otitis media (középfülgyulladás) állt fenn;
– megkésett a beszédfejlődés;
– szókincse lassan gyarapodik;
– a nyelvi játékok elutasítása;
– artikulációs nehézségek;
– nyelvtanilag hibás szerkezeteket használ;
– sok korának megfelelő szót/kifejezést nem ért meg;
– nehezen tanul memoritereket (mondókát, verset), nehézkes a betűk, számok, színek, formák, a hét napjainak megtanulása;
– az érzelmek, gondolatok szavakba foglalása nehézséget okoz;
– nehéz szövegkörnyezeti szótalálás;
– gyenge rövidtávú auditív és vizuális emlékezet;
– iskolába lépés előtt preventatív jelleggel;
– gyenge olvasási/helyesírási készség, olvasása-írása lassan fejlődik; szövegértési nehézségei vannak;
– nehezen fogalmaz: élmények, ismert történetek, mesék elmondásának nehézsége.

A teszt

A fonológiai tudatosság teszt a fejlődési diszlexia vagy fejlődési diszlexia veszélyeztetettség fonológiai alfaját vizsgálja. A fonológiai tudatosság mérésére kidolgozott FonológiaiTudatosság Tesztet (FTT) Jordanidisz Ágnes fejlesztette ki az amerikai NILD Phonological Awareness Skills Survey magyar adaptációjából. Az FTT 10 altesztet tartalmaz egyenként 10–10 feladattal, mely három szinten méri a szavak belső szerkezetéhez való hozzáférésének képességét: a szótag, a szószerkezet és a beszédhangok (fonéma) szintjén. Öt alteszt kétféle területet is mér, ezért összesen 15-féle képességet lehet vizsgálni a teszttel.

A NILD Tanulási Terápia bemeneti vizsgálatának része a fonológiai tudatosság teszt korosztálynak megfelelő szinten. A teszt önmagában is kérhető.

Hány éves kortól javasolt a teszt felvétele és mennyi időt vesz igénybe?

A Fonológiai Tudatosság Teszt felvétele 5 éves kortól javasolt; a gyermek hozzáállásától és terhelhetőségétől függően 30-45 percet vesz igénybe.

Mi történik a felmérés után?

A felmérés eredménye és a fejlesztési irányvonalak kijelölése rögtön a felmérés után megtörténik röviden szóban, illetve írásban is kérhető.

A fonológiai tudatosság tanítható, így azok a gyermekek is felzárkóztathatók, akiknél nem alakult ki spontán ez a képesség. A cél, hogy a gyermek értse és átlássa a magyar nyelv hangjainak rendszerét a hangok nagyobb csoportjaitól (szavak) kezdve az olyan kisebb egységekig, mint a szótagok és az önálló beszédhangok. Képes legyen a hangok felismerésére és a megfelelő betűvel való párosításra. Iskolás korban a hallott hangot le tudja írni, az írott betűt el tudja olvasni és ki tudja ejteni.

A fonológia tudatosság szerepe az iskolakészültségben

Nyelvi készségek fejlesztése NILD-terápiás szemlélettel

Hári-Kapusi Gabriella

HÁZIRENDÜNK

ÁRAINK